Personuppgiftspolicy


Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som
lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies).
Denna policy är tillgänglig på www.ibccontrol.se.

IBC control AB kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att
personlig information behandlas konfidentiellt. IBC control AB kommer inte, om inte enligt
lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter
till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges här.

IBC control AB kommer att behandla följande personliga uppgifter:

• Namn, adress, telefonnummer och e-post för att behandla en förfrågan när du
  fyller formuläret på vår hemsida www.ibccontrol.se
• Din IP-adress för att effektivisera användningen av vår webbplats.
• Om du kontaktar IBC control AB, lagrar vi korrespondens eller kommentarer,
  vilket kan innehålla personuppgifter, för att ge bättre service om du kontaktar
  IBC control AB igen.

Laglighet i behandlingen
IBC control AB kommer att:

• Behandla dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.
• Samla dina personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i
  denna policy, och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något
  sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
• Samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och
  nödvändiga för de syften som det samlas in och används för.
• Behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de
  syften som det samlades in för.
• Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig
  åtkomst, olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse
  eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig
  säkerhetsnivå.
• Vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och
  uppdateras utan dröjsmål om IBC control AB informeras eller annars blir
  medveten om felaktig information.
• Vid förfrågan radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om inte det finns
  rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
• Vid förfrågan begränsa behandlingen, såvida inte det finns rättsliga skäl att
  fortsätta behandlingen.
• På begäran informera dig om vilka personuppgifter som har behandlats av
  IBC control AB i en sedvanlig och maskinläsbar form.
 
Rättslig grund för behandling
IBC control AB samlar in och behandlar dina personuppgifter om och i den mån du har givit
samtycke.

Om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ett avtal mellan dig och IBC control AB,
kommer din personliga information som samlades in och behandlades när förfrågan gjordes
att behandlas i den omfattningen som är nödvändig för att uppfylla IBC control AB:s
åtaganden enligt det aktuella avtalet.

IBC control AB kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån IBC control AB är
skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet.

Personuppgiftsbiträde
IBC control AB låter ett personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter genom dels
lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa,
ordna samt skicka personuppgifter enligt instruktion från IBC control AB.

Personuppgiftsbiträdet behandlar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom
gränsen mellan EU och EES och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet.

Cookies - Är tredje part oavsett
IBC control AB använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från
tredje part kan också komma att användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för
analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket.

Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan
information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din
IP-adress.

Säkerhet
IBC control AB säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att
skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller
oavsiktlig förlust eller skada.

IBC control AB använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar
tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till
personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos
Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Ändringar i denna sekretesspolicy
IBC control AB förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till exempel
för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på
IBC control AB:s hemsida.

Kontaktinformation
IBC automatic AB
Brännerigatan 5 C
263 37, Höganäs
Tel. 042-33 00 14
info@ibccontrol.se